Home         |          Werkwijze         |          Voorbeelden         |          Nieuwsbrief         |          Contact / offerte         |          Referenties


 

  Producten

. Wijn met eigen etiket

. Non-alcoholisch

. Losse etiketten

. Wijnkisten bedrukking

. Wijnkisten gravering

. Verpakkingen

. Kant en klaar kado’s

. Nieuw

. Aanbieding

 

 

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kado-Kado.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Kado-Kado zijn overeengekomen.

1.4 Indien (een) bepaling(en) van de voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven, Kado-Kado en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking in acht genomen worden.

1.5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Kado-Kado zijn vrijblijvend en Kado-Kado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kado-Kado, nadat het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website heeft plaatsgevonden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Kado-Kado de orderbevestiging aan de koper verzendt.

2.3 Kado-Kado is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.4 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kado-Kadodit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.5 In geval een artikel nog niet op voorraad is en er bestellingen voor dat artikel verzameld worden is Kado-Kado nog niet verplicht dit artikel te leveren, de artikelen worden uitgeleverd zodra het op voorraad komt.

2.6 Koper en Kado-Kado komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan.

2.7 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: Een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is, het artikelnummer, en het aantal door de klant gekochte producten. De prijs van het product in euro's. Het ordernummer van de overeenkomst Het e-mailadres van Kado-Kado, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3.2 Kado-Kadoaccepteert de volgende betalingsmethoden: - overschrijving via bank-/of girorekening

4. Levering / Leveringstermijnen

4.1 De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan mogelijk is.

4.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 Levering van de artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de artikelen gereed zijn voor verzending aan de klant.

5. Herroepingsrecht

5.1 Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen is de klant verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

5.2 De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant dient het artikel binnen 7 werkdagen retour te sturen. Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Kado-Kado te melden. De klant dient het artikel te sturen naar een door Kado-Kado vastgesteld retouradres. De rechtstreekse kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de klant.

5.3 Kado-Kado behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Kado-Kado of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

5.4 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kado-Kado schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kado-Kado de klant hiervan in kennis stellen. Kado-Kado heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

5.5 Vorderingen en verweren, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een half jaar na ontvangst door de klant. 

5.6 Producten uit de aanbieding kunnen niet retour gestuurd worden.

6. Bestellingen / Communicatie 6.1 In het geval van misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kado-Kado, dan wel tussen Kado-Kado en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kado-Kado, is Kado-Kado niet aansprakelijk.

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kado-Kado om ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kado-Kado gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kado-Kado kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.3 Kado-Kado heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

8. Risico

8.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Kado-Kado . Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Kado-Kado kunnen worden uitgesloten.

9. Garanties

9.1 Voor de door Kado-Kado geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Kado-Kado vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

10. Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Kado-Kado serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Kado-Kado binnen zeven (7) werkdagen.

10.3 Kado-Kado zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Kado-Kado zal de klant hierover berichten.

11. Klantenservice

11.1 Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden vindt plaats via:Tom Vrijkotte Piet Heinstraat 6 7572 BH Oldenzaal Tel: 06 300 49 006 Mail: etiketten@home.nl

11.1 Indien u aan Kado-Kado schriftelijk opgave doet van een afleveradres, is Kado-Kado gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Uitvaartwinkel Hengelo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Kado-Kado gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kado-Kado deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kado-Kado in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kado-Kado vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Kado-Kado is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.7 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Copyright © 2008 Kado-Kado.  Alle rechten voorbehouden.

 


 

  Algemene voorwaardenLinks |